BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

 • Meneruskan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi melalui perkhidmatan mesra rakyat.
 • Menyelaraskan perancangan dan pelaksanaan bagi sektor infrastruktur dan pertanian di daerah.
 • Merancang dan melaksanakan aspek-aspek teknikal projek-projek pejabat daerah
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran.
 • Menyelaras dan mengawasi projek persekutuan, negeri dan swasta.
 • Mengurus, menyedia dan memperakui spek kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.
 • Merancang dan menyelaras perancangan pembangunan fizikal daerah.
 • Menganggotai Mesyuarat Perancangan Infrastruktur PBT dan JPBD
 • Menyelaras dan mengawasi perancangan pembangunan tempatan bersama PBT
 • Menyelaras pembangunan agensi-agensi pusat di peringkat daerah.
 • Menyemak permohonan tukar syarat tanah spy bersesuaian dgn rancangan pembangunan tempatan
 • Memantau pelaksanaan projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPPII.
 • Pelantikan dan penamatan Ketua-Ketua Kampung Tradisi.
 • Pelantikan dan penamatan perkhidmatan Ketua-Ketua Kampung Baru Cina.
 • Pelantikan JKKK bagi Kampung-Kampung Tradisi dan Kampung-Kampung Baru Cina
 • Penyediaan profail Kampung Tradisi Dan Kampung Baru Cina.
 • Penyediaan baucer pembayaran elaun Ketua-Ketua Kampung Dan Elaun Mesyuarat Pengerusi JKKK.
 • Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah)
 • Merancang dan mengurus pelaksanaan Program Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat.
 • Merancang dan melaksana Program Pembangunan IKS
 • Menyelenggara aktiviti pertubuhan sukarela peringkat daerah.
 • Setiausaha / Urusetia Jawatankuasa Sambutan Upacara Keagamaan Daerah.
TOP