BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

 • Mendaftar hakmilik tanah.
 • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga.
 • Menerima suratcara urusniaga/bukan urusniaga.
 • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
 • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hakmilik Daftar Komputer.
 • Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal.
 • Menyediakan Sijil Carian Rasmi dan Carian Persendirian bagi tanah milik.
 • Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.
 • Menyelaras, memungut hasil dengan cara lebih berkesan.
 • Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai/hasil setempat.
 • Menyelaraskan Laporan Pungutan Hasil Bulanan.
 • Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan.
 • Merangka dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah.
 • Permohonan penyerahan balik dan pembermilikan semula tanah.
 • Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah.
 • Permohonan ubah syarat, pecah sempadan/bahagian tanah
 • Permohonan penyatuan tanah.
 • Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri.
 • Pemberian milik tanah di bawah Akta Tanah.
 • Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian, pemberian milik tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan tanah di atas tanah milik.
 • Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar.
 • Permohonan tanah besar-besaran berkelompok.
 • Permohonan untuk Lesen Pendudukan Sementara (LPS).
 • Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) Dan Pajakan Lombong (SL/PL).
 • Permohonan tanah di bawah dasar penswastaan.
 • Permohonan rayuan pengurangan premium.
 • Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata.
 • Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar.
 • Menyiasat dan menyediakan laporan aduan orang ramai
 • Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah.
 • Urusetia jawatankuasa khas pengambilan balik tanah.
 • Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit.
 • Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan.
TOP