FUNGSI JABATAN

Pada dasarnya Pejabat Daerah dan Tanah bertanggungjawab untuk membangunkan Daerah Alor Gajah serta mengutip hasil bagi meningkatkan hasil Kerajaan Negeri.

Sumber hasil utama Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah adalah melalui :
i. Pembayaran cukai tanah semasa dan tunggakan cukai.
ii. Pembayaran premium tanah.
iii. Bayaran permit bagi pengeluaran bahan batuan.
iv. Bayaran Lesen Pendudukan Sementara (LPS).
v. Bayaran urusan urusniaga dan bukan urusniaga.
vi. Lain-lain bayaran bagi urusan pembangunan dan pelupusan tanah.
vii. Menyediakan pelbagai saluran alternatif bagi pembayaran cukai tanah seperti di Pejabat Pos, Bank Simpanan Nasional, menggunakan kad kredit dan secara online di laman web Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG).

 

Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah juga berperanan merancang dan melaksanakan pembangunan fizikal luar bandar dan pembangunan sosial masyarakat luar bandar. Pembangunan fizikal luar bandar tertumpu kepada pembangunan infrastruktur awam dan asas seperti pembinaan balairaya, masjid, jalan kampung, longkang dan jambatan. Selain itu, antara pembangunan sosial masyarakat yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Pendapatan bagi rakyat miskin dan peningkatan perusahaan kecil dan sederhana melalui Program Satu Daerah Satu Industri SDSI.

TOP