Senarai Lelongan

BIL. LELONGAN AWAM MUAT TURUN
1 Lelongan Awam Januari Muat Turun - Selesai
2 Lelongan Awam Februari Muat Turun - Selesai
3 Lelongan Awam Mac Muat Turun - Selesai
4 Lelongan Awam April Tiada
5 Lelongan Awam Mei Muat Turun - Selesai
6 Lelongan Awam Jun Muat Turun - Selesai
BIL. LELONGAN AWAM MUAT TURUN
1 Lelongan Awam Julai Muat Turun - Selesai
2 Lelongan Awam Ogos Muat Turun - Selesai
3 Lelongan Awam September Muat Turun - Selesai
4 Lelongan Awam Oktober Muat Turun ( Klik Disini )
5 Lelongan Awam Novemer Muat Turun ( Klik Disini )
6 Lelongan Awam Disember  

 

BIL. LELONGAN AWAM MUAT TURUN
1 Lelongan Awam Januari Muat Turun - Selesai
2 Lelongan Awam Februari Muat Turun - Selesai
3 Lelongan Awam Mac Muat Turun - Selesai
4 Lelongan Awam April Tiada
5 Lelongan Awam Mei Tiada
6 Lelongan Awam Jun Muat Turun - Selesai
BIL. LELONGAN AWAM MUAT TURUN
1 Lelongan Awam Julai Muat Turun - selesai
2 Lelongan Awam Ogos Tiada
3 Lelongan Awam September Muat Turun - selesai
4 Lelongan Awam Oktober Muat Turun - selesai
5 Lelongan Awam Novemer Muat Turun - selesai
6 Lelongan Awam Disember Muat Turun - selesai

 

1 Semua pembida yang ingin membuat bidaan hendaklah :

 • i.  Mendaftar sebagai pembida;
 • ii. Mendeposit kepada Pentadbir Tanah sejumlah amaun minimum 10% dari harga rizab harta yang ingin di bida melalui Bank Deraf atas nama Pemegang Gadaian. Sekiranya amaun tersebut kurang dari 10% daripada harga rizab yang ditetapkan, pendaftaran dan deposit tidak akan diterima oleh Pentadbir Tanah;
 • iii. Memasukkan Bank Deraf bersama salinan kad pengenalan yang diakui sah dan surat kuasa wakil (jika berkaitan). Nama pembida, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan nombor rujukan fail Pejabat Daerah dan Tanah hendaklah ditulis di belakang Bank Deraf tersebut. Bagi bidaan oleh syarikat, Borang 49 Akta Syarikat 1965, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua (2) ahli lembaga pengarah hendaklah disertakan. Nama Syarikat, nombor pendaftaran syarikat, nombor telefon syarikat dan nombor rujukan fail Pejabat Daerah dan Tanah hendaklah ditulis di belakang Bank Deraf tersebut;
 • iv. Wakil yang akan membuat bidaan bagi orang perseorangan, badan berkanun atau syarikat hendaklah memasukkan sama surat kuasa wakil menyatakan telah diberi kuasa untuk menjadi wakil membuat bidaan dan menandatangani segala dokumen yang berkaitan;
 • v. Pendaftaran dan deposit hendaklah SEBELUM jam 9.30 pagi PADA hari lelongan. Pendaftaran SELEPAS jam 9.30 pagi TIDAK akan diterima;
2 Pembida yang mendaftarkan diri mengikut para 1 dianggap telah membaca, memahami, dan bersetuju mematuhi serta tertakluk kepada Syarat-Syarat Jualan ini.
3 Pembida hendaklah seorang berumur 18 tahun dan ke atas. Kelayakan pembida adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang sedia ada dan berkuatkuasa di tempat hartanah yang terlibat dengan lelongan. Pembida bersama adalah TIDAK dibenarkan.
4 Warganegara asing atau individu yang telah diisytiharkan muflis atau syarikat dalam likuidasi tidak dibenarkan mendaftar sebagai pembida.
5 Semua pembida yang telah mendaftar dan mendepositkan Bank Draf TIDAK boleh menarik diri daripada lelongan kecuali dengan kebenaran Pengarah Tanah dan Galian Negeri Melaka. Bank Deraf hanya akan dikembalikan selepas lelongan selesai.
6 Hakmilik Malacca Customary Land/Tanah Adat Melaka (MCL) hanya boleh dibida olehMELAYU sahaja. Definisi Melayu adalah mengikut Seksyen 94 Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963. Melayu atau Bumiputera Sabah dan Sarawak tidak termasuk didalam definisi Seksyen 94 tersebut.
7 Syarikat atau Pembida yang ingin membida tanah MCL mesti menunjukkan bukti bahawa ia adalah MELAYU di bawah Seksyen 94 Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963 atau didaftarkan di bawah Jadual Tujuh Kanun Tanah Negara (Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963.
8 Lelongan hendaklah dijalankan pada pukul 10.00 pagi melainkan pada masa lain yang ditetapkan oleh Pentadbir Tanah.
9 Mana-mana warganegara asing atau syarikat asing tidak boleh menjadi pembida bagi hartanah yang tertakluk kepada kategori pertanian atau bangunan kecuali dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.
10 Pembida adalah bertanggungjawab untuk mengenal pasti hartanah dan memastikan butir-butir hartanah adalah betul dan tepat. Pentadbir Tanah tidak bertanggungjawab untuk memastikan maklumat berkaitan hartanah adalah tepat.
11 Pemegang Gadaian dibenarkan membuat bidaan dan adalah tertakluk kepada syarat-syarat jualan ini.
12 Pihak Penggadai TIDAK dibenarkan mendaftar sebagai pembida dan seterusnya membida.
13 Sekiranya pembida yang telah mendaftar diri seperti di para 1 gagal membuat sebarang bidaan semasa lelongan dijalankan, atau menarik diri tanpa melakukan bidaan, pembida tersebut akan disenarai hitamkan dan dihalang daripada menjadi pembida di Pejabat Daerah dan Tanah berkaitan selama tempoh 6 bulan bermula dari tarikh lelongan tersebut diadakan. Sekiranya tiada pembida lain bagi lelongan tersebut, lelongan tersebut akan ditangguhkan.
14 Tawaran untuk bidaan hendaklah tidak kurang daripada harga kenaikan yang ditetapkan oleh Pentadbir Tanah pada masa lelongan dan bidaan tidak boleh ditarik balik.
15 Lelongan adalah dianggap muktamad selepas ketukan tukul atau bunyi loceng terakhir.
16 Pembida dengan bidaan tertinggi selepas ketukan tukul atau bunyi loceng terakhir adalahPEMBELI.
17 Penamaan (Nominee) adalah TIDAK dibenarkan selepas ketukan tukul atau bunyi loceng terakhir. Nama SEORANG pembeli di para 16 sahaja akan ditulis di dalam Memorandum Jualan.
18 Memorandum Jualan hendaklah disediakan oleh Pelelong dalam empat (4) salinan dan hendaklah ditandatangani oleh Pembeli, Pemegang Gadaian atau Peguam Pemegang Gadaian dan Pentadbir Tanah yang menyaksikan proses lelongan tersebut pada hari yang sama dan setem bolehlah dimatikan (sekiranya terdapat perkhidmatan) di Pejabat Daerah dan Tanah  yang menjalankan lelongan.
19 Pembeli HENDAKLAH :

 •  i.  Menandatangani Memorandum Jualan pada hari yang sama;
 •  ii. Menjelaskan baki harga belian dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.
20 Pembeli MEMAHAMI bahawa :

 • i. Kegagalan memenuhi salah satu daripada syarat di para 19(i) atau (ii) akan menyebabkan jualan tersebut terbatal;
 •  ii. Deposit akan dilucuthak dan dibayar kepada Pemegang Gadaian sebagai bayaran menjelaskan kos jualan dan hutang sebenar yang tertunggak;
 •  iii. Penambahan tempoh bagi para 19(ii) TIDAK akan diberikan. Sebarang permohonan penambahan tempoh TIDAK akan dipertimbangkan.
 •  iv. Adalah tanggungjawab Pembeli untuk mengetahui kelayakan kewangan dan kemampuan untuk membeli sebelum mendaftar sebagai pembida di para 1 Syarat-Syarat Jualan ini.
21 Jika Pembeli memberhentikan pembayaran Bank Deraf, jualan tersebut adalah terbatal dengan sendiri dan akan dilelongkan semula pada masa yang akan ditentukan oleh Pentadbir Tanah. Pembeli tersebut akan disenarai hitamkan dan dihalang daripada menjadi pembida di Pejabat Daerah dan Tanah seluruh negeri Melaka selama tempoh 12 bulan bermula dari tarikh tamat tempoh 120 hari.
22 Merujuk kepada para 21, Pemegang Gadaian berhak menuntut daripada pembeli satu jumlah wang bersamaan dengan jumlah Bank Deraf tersebut dan gantirugi (termasuk kos jualan). Tuntutan adalah terus kepada Pembeli tanpa melibatkan Pentadbir Tanah.
23 Memorandum jualan yang telah disempurnakan hendaklah diserahkan kepada Pembeli, Pemegang Gadaian atau Peguam Pemegang Gadaian, Pentadbir Tanah dan satu salinan untuk simpanan Pelelong.
24 Mulai dari harta tersebut dijual kepada pembeli di para 15 dan 16, adalah menjadi risiko tunggal pembeli sekiranya berlaku kerosakan, kehilangan, kemusnahan atau sebarang kerugian yang dialami disebabkan oleh kebakaran atau kecurian ataupun dengan cara-cara lain. Pentadbir Tanah atau Pemegang Gadaian tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan, kehilangan, kemusnahan atau sebarang kerugian yang dialami pembeli sebelum dan selepas belian di para 15 dan 16.
25 Pemegang Gadaian hendaklah menyediakan dan menyerahkan Borang 16Q kepada Pentadbir Tanah dalam tempoh 14 hari dari tarikh lelongan.
26 Pemegang Gadaian atau Peguam Pemegang Gadaian hendaklah menyerahkan kepada Pentadbir Tanah dalam tempoh 14 hari selepas baki harga belian diterima (selepas ini dipanggil tarikh penyelesaian), satu Perakuan Bertulis penerimaan baki harga belian beserta salinan resit bayaran.
27 Pemegang Gadaian atau Peguam Pemegang Gadaian hendaklah dalam tempoh 14 hari selepas tarikh penyelesaian memberi salinan resit berbayar cukai tanah, cukai pintu, kos jualan, dan bil utiliti yang tertunggak kepada Pihak Berkuasa Negeri atau Pihak Berkuasa Tempatan kepada Pentadbir Tanah dan Pembeli.
28 Pemegang Gadaian atau peguam Pemegang Gadaian hendaklah dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh penyelesaian menyerahkan kepada Pentadbir Tanah suatu Penyata Akaun Penerimaan dan bayaran.
29 Pemegang Gadaian hendaklah dalam tempoh 14 hari selepas tarikh penyelesaian memberi kepada Pembeli salinan yang diakui sah perintah-perintah perletakhakkan (jika ada). Borang Penukaran Nama dan Borang 13 Akta Syarikat (jika berkaitan dan dokumen-dokumen lain (termasuk duti setem dan fi pendaftaran)) bagi membolehkan Pembeli mendaftarkan Perakuan Jualan dalam Borang 16I dengan Pejabat Tanah.
30 Selepas tarikh penyelesaian, Pembeli berhak menerima daripada Pentadbir Tanah dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh Pentadbir Tanah menerima Perakuan Bertulis daripada Pemegang Gadaian dokumen-dokumen berikut :-

 •  i.  Perakuan Jualan Borang 16I yang telah disediakan oleh Pembeli; dan
 •  ii. Salinan asal dokumen Ikatan Gadaian atau dokumen Hakmilik keluaran yang dicetak oleh komputer atau salinan pendua pajakan mengikut mana yang berkenaan.
31 Sekiranya terdapat baki harga belian setelah ditolak jumlah yang terhutang oleh Penggadai di atas gadaian tersebut termasuk segala perbelanjaan lelongan dan juga perbelanjaan di para 25, Pemegang Gadaian hendaklah menyerahkan baki harga belian kepada Penggadai dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyelesaian.
32 Hartanah yang berjaya dilelong adalah dipercayai dan akan dianggap sebagai diperihalkan dengan betul dan dijual tertakluk kepada semua ismen, kaveat, tenansi, tanggungan dan hak (jika ada) yang wujud di atas atau terhadapnya yang timbul untuk mentakrif ia masing-masing dan tiada kesilapan kenyataan yang salah atau deskripsi yang salah akan membatalkan penjualan dan tiada bayaran gantirugi yang akan dibuat.
33 Pihak Pentadbir Tanah atau atau dan Pemegang Gadaian tidak akan bertanggungjawab untuk mengemukakan dan menyerahkan milikan kosong hartanah berkenaan kepada pembida yang berjaya.
34 Lelongan ini tertakluk kepada Seksyen 301 Kanun Tanah Negara 1965 dimana sebarang keperluan untuk memperolehi persetujuan Pihak Berkuasa Negeri berkenaan dengan sekatan-sekatan kepentingan adalah tidak terpakai.
35 Jika berlaku apa-apa percanggahan, kenyataan yang salah atau kesilapan yang terdapat di dalam terjemahan bahasa-bahasa lain mengenai butir-butir dan syarat-syarat jualan ini, maka versi Bahasa Malaysia hendaklah terpakai.
36 Pentadbir Tanah berhak meminda syarat-syarat jualan dengan persetujuan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Melaka dari semasa ke semasa jika difikirkan suaimanfaat tanpa perlu memaklumkan terlebih dahulu.

*Nota:  Pembida adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah Alor Gajah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelongan.

TOP