SOALAN LAZIM

1. Bolehkah permohonan serahbalik berimilik semula di bawah Seksyen 204D Kanun Tanah Negara 1965 dibuat sekiranya gadaian ke atas tanah tersebut masih berkuatkuasa?

Boleh. Berdasarkan pindaan 2001 Kanun Tanah Negara 1965, permohonan di bawah sekysen tersebut boleh diproses walaupun tanah tersebut mempunyai gadaian dengan syarat pemohon memperolehi kebenaran bertulis daripada pemegang gadaian dan gadaian tersebut akan dibawa ke dalam hakmilik-hakmilik baru yang akan dikeluarkan.

2. Apakah beza pecah sempadan dengan pecah bahagian?

Pecah Sempadan - Tanah yang dipegang dibawah hakmilik tetap atau sementara sambungan dari hakmilik tetap di pecah kepada 2 atau lebih bahagian seupaya tiap-tiap satunya dipegang di bawah hakmilik yang berasingan oleh tuanpunya yang sama atau tuan-tuan punya bersama yang sama.

Pecah Bahagian - Tanah yang dipegang di bawah hakmilik tetap atau di bawah hakmilik sementara sambungan dari hakmilik tetap yang dipegang oleh 2 orang atau lebih sebagai tuan punya bersama adalah dipecahbahagiankan supaya tertakluk pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu di bawah satu hakmilik yang berasingan.

3. Pengeluaran Lesen Pendudukan Sementara adalah salah satu daripada cara-cara kerajaan melupuskan tanah LPS hanya boleh dikeluarkan ke atas tanah-tanah berikut :-

  1. Tanah Kerajaan
  2. Tanah lombong yang tidak lagi digunakan bagi maksud perlombongan
  3. Tanah rizab yang tidak digunakan bagi maksud ianya dirizabkan

Peruntukan-peruntukan yang berkaitan ialah Seksyen 65 / 69 KTN

4. Bagaimanakah hendak mewakafkan tanah?

     Tuan Tanah hendaklah memenuhkan borang seperti berikut:

    1. Borang 12A (Menyerahkan Semua Bahagian Tanah)
    2. Borang 12B (Menyerahkan Sebahagian Tanah)

1. Bolehkah Borang Suratcara diisi dengan menggunakan dakwat pen biasa?

Borang suratcara hanya boleh dilengkapkan dengan menggunakan dakwat pen basah hitam atau bertaip sahaja.

2. Perlukah bahagian penyaksiandisempurnakan sekiranya cop mohor diturunkan?

Ruang penyaksian tidak perlu dilengkapkan sekiranya terdapat cop mohor syarikat pada borang suratcara.

3. Bolehkah perubahan dibuat pada borang suratcara?

Perubahan boleh dibuat pada borang suratcara dengan syarat semua perubahan perlu ditandatangan ringkas oleh pihak yang membuat penyaksian pada borang suratcara tersebut.

4. Siapakah yang boleh atau layak untuk membuat permohonan pemotongan kavaet?

Hanya pemilik atau pihak yang berkepentingan yang berdaftar sahaja boleh membuat permohonan untuk pemotongan kaveat.

5. Bolehkah urusniaga dilaksanakan sekiranya cukai tanah bagi tahun semasa belum dijelaskan?

Cukai tanah bagi tahun semasa perlu dijelaskan sebelum urusniaga boleh dilaksanakan.

TOP