Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

PAY TAXES ONLINE

ONLINE SERVICES

PRESS RELEASE

VIDEO GALLERY

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

 

Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah.
Mengawasi disiplin dan memproses tindakan tatatertib.
Mengurus segala cuti, menyedia dan memproses dokumen persaraan.
Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tenang dasar dan peraturan kerja semasa.
Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan Dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM).

 

 

Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah, mukim dan kampung yang diurusetia oleh bahagian pembangunan.
Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah.

 

 

Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat Daerah.
Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, server dan lain-lain yang berkaitan.
Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan.
Menyediakan latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna.

 

 

Membantu KPPD Pengurusan Sebagai S/U Keselamatan Daerah Dan S/U Pengurusan Dan Bantuan Bencana Daerah.
Bertindak sebagai urusetia kepada Majlis Keselamatan Daerah
  - J/K Pengurusan Dan Bantuan Bencana
  - J/K Menangani Gejala Sosial
  - J/K Pendatang Tanpa Izin
  - J/K Hal Ehwal Pengguna
  - J/K Perpaduan
  - J/K Penyakit Berjangkit
Pindaan undang-undang yang berkaitan.
Pewartaan.
Semakan/pindaan tatacara prosedur tanah.

 

 

Membuat siasatan awal ke atas aduan pencerobohan tanah kerajaan dan pelanggaran undang-undang tanah.
Khidmat nasihat semua hal berkaitan tanah.
Pindaan undang-undang yang berkaitan.
Pewartaan.
Semakan/pindaan tatacara prosedur tanah.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH


Meneruskan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi melalui perkhidmatan mesra rakyat.
Menyelaraskan perancangan dan pelaksanaan bagi sektor infrastruktur dan pertanian di daerah.
Merancang dan melaksanakan aspek-aspek teknikal projek-projek pejabat daerah.
Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran.
Menyelaras dan mengawasi projek persekutuan, negeri dan swasta.
Mengurus, menyedia dan memperakui spek kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam.
Merancang dan menyelaras perancangan pembangunan fizikal daerah.
Menganggotai Mesyuarat Perancangan Infrastruktur PBT dan JPBD.
Menyelaras dan mengawasi perancangan pembangunan tempatan bersama PBT.
Menyelaras pembangunan agensi-agensi pusat di peringkat daerah.
Menyemak permohonan tukar syarat tanah spy bersesuaian dgn rancangan pembangunan tempatan.
Memantau pelaksanaan projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPPII.

 

Pelantikan dan penamatan Ketua-Ketua Kampung Tradisi.
Pelantikan dan penamatan perkhidmatan Ketua-Ketua Kampung Baru Cina.
Pelantikan JKKK bagi Kampung-Kampung Tradisi dan Kampung-Kampung Baru Cina.
Penyediaan profail Kampung Tradisi Dan Kampung Baru Cina.
Penyediaan baucer pembayaran elaun Ketua-Ketua Kampung Dan Elaun Mesyuarat Pengerusi JKKK.
Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah)
Merancang dan mengurus pelaksanaan Program Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat.
Merancang dan melaksana Program Pembangunan IKS.
Menyelenggara aktiviti pertubuhan sukarela peringkat daerah.
Setiausaha / Urusetia Jawatankuasa Sambutan Upacara Keagamaan Daerah.

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

 

Mendaftar hakmilik tanah.
Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga.
Menerima suratcara urusniaga/bukan urusniaga.
Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hakmilik Daftar Komputer.
Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal.
Menyediakan Sijil Carian Rasmi dan Carian Persendirian bagi tanah milik.
Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.

Menyelaras, memungut hasil dengan cara lebih berkesan.
Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai/hasil setempat.
Menyelaraskan Laporan Pungutan Hasil Bulanan.
Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan.
Merangka dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah.

Permohonan penyerahan balik dan pembermilikan semula tanah.
Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah.
Permohonan ubah syarat, pecah sempadan/bahagian tanah.
Permohonan penyatuan tanah.
Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri.
Pemberian milik tanah di bawah Akta Tanah.
Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian, pemberian milik tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan tanah di atas tanah milik.

Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar.
Permohonan tanah besar-besaran berkelompok.
Permohonan untuk Lesen Pendudukan Sementara (LPS).
Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) Dan Pajakan Lombong (SL/PL).
Permohonan tanah di bawah dasar penswastaan.
Permohonan rayuan pengurangan premium.
Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata.

Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar.
Menyiasat dan menyediakan laporan aduan orang ramai.
Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah.
Urusetia jawatankuasa khas pengambilan balik tanah.
Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit.
Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan.


You are here: Utama PDTAG Profil Korporat Bahagian & Unit